Certificaten

Het slopen is door de jaren heen een professionele bedrijfstak geworden. De sector staat onder scherp toezicht van zowel opdrachtgevers als diverse overheden.

Schotte is voorzien van alle benodigde certificaten. Ons correct opgeleid personeel is altijd in staat om alle industriële en civiele sloopwerkzaamheden vakkundig en conform de hedendaagse eisen uit te voeren.

Een jaarlijkse interne audit toetst onderstaande normen. Ook vinden er onaangekondigd externe audits van de certificerende instelling plaats op projectlocaties en op kantoor. Eventuele aandachtspunten worden aangepast in de processen van Schotte. Het personeel en de eventuele onderaannemers worden hierover via toolboxmeetings geïnformeerd.

ISO 14001

ISO 14001 is de norm op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens deze ISO 14001 norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Het is daarmee een onontbeerlijk hulpmiddel voor bedrijven die met milieu technische werkzaamheden bezig zijn. De milieu-risicoanalyse is het belangrijkste onderdeel van de norm. Bij deze analyse wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. De vastgestelde beheersmaatregelen worden vervolgens in een VGM plan verwerkt. De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie. Deze milieuzorg uit zich binnen Schotte in het inzichtelijk maken van alle milieuaspecten die binnen de gehele organisatie aanwezig zijn. Op basis van een dergelijk inzicht kunnen dan vervolgens specifieke beheersmaatregelen opgesteld worden.